Programul National-MICROINDUSTRIALIZARE

Fonduri Guvernamentale

Programul National-MICROINDUSTRIALIZARE

t

Scop

             SCOPUL programului  naţional multianual de microindustrializare, este de a încuraja şi de stimula  dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare afferent sectoarelor de productie

Obiectivele

Obiective

  • sprijinirea, societaţi şi societaţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunataţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora
  • întarirea capacitaţii sectorului de productie prin oferirea de sprijin nerambursabil în vederea modernizari/extinderi capacitatiilor de productie
  • crearea de noi locuri de munca

BENEFICIARI

  • pot beneficia de alocatie financiara nerambursabila (AFN) în cadrul Programului operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţarii şi dezvoltarii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificarile şi completarile ulterioare
  • sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societaţile, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţarii şi dezvoltarii microîntreprinderilor de catre întreprinzatorii debutanti în afaceri şi se încadreaza în categoria IMM, conform Legii 346/2004
  • au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicita finanţare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004
  • au capital social integral privat;
  • societatea nu a beneficiat de alocaţie financiara nerambursabila în cadrul Programului în ultimii 3 ani. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societaţi nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singura societate, pentru care se verifica statutul de întreprindere unica.
  • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, nu sunt în stare de dizolvare

BENEFICIARII

SPRIJIN NERAMBURSABIL

  • Valoarea sprijinului nerambursabil este de maximum 90%, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate ,dar nu mai mult de 450.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.

Vrei sa realizezi un proiect ?

Oferim consultanta în vederea întocmirii proiectului și implementarii proiectului.