reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

Comunicat Aventurile unui copil ca mine

Fundatia- FAER

Comunicat Aventurile unui copil ca mine

COMUNICAT DE PRESĂ

 

”Aventurile unui copil ca mine ” prin ochii a 405 copii din proiectul „Prin educație spre vocație!”

 

 

În perioada 21-25 martie 2022, copiii și tinerii din Proiectul ”Prin educație spre vocație!”, și-au concentrat atenția asupra lecturii și creației. Evenimentul din această săptămână, intitulat „Aventurile unui copil ca mine” a avut ca scop apropierea copiilor de universul livresc.

De-a lungul acestor zile, au avut loc mai multe activități, ateliere de lectură și sesiuni de creație prin intermediul cărora sufletele celor mici au fost invitate să se deschidă minunatei lumi a poveștilor. A fost prilejul ideal pentru promovarea literaturii, dar și pentru stimularea apetitului pentru lectură a cititorilor mai mari și mai mici. Copiii au fost încurajați să creeze împreună o povestioară, la care fiecare participant să își aducă aportul. În cadrul acestor activități, au fost încurajați să își imagineze eroi și fapte extraordinare angrenate în lupta binelui contra răului. Pe lângă acestea, participanții au fost provocați să identifice și să introducă în firul narativ trei lucruri pentru care sunt recunoscători, dar și acele comportamente pe care își propun să le aplice pentru a-și arăta recunoștința față de Dumnezeu, părinți și prieteni.

”Copiilor le place foarte mult să citească povești și noi suntem obișnuiți, ca atunci când descoperim o poveste nouă, să citim fără să cunoaștem titlul cărții. Acesta îl descoperim la final, dar până atunci, fiecare dintre noi își pune întrebarea: «oare care ar fi titlul cărții?». Este un joc de imaginație prin care îi provocăm pe elevi să devină detectivi în misiunea de a afla titlul poveștii. Acest lucru îi menține atenți și facilitează înțelegerea textului citi, respectiv audiat. Activitățile, din săptămâna aceasta, au fost pe placul copiilor.”– a spus Elena Henegar, profesor la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Țelna.

  Proiectul „Educație spre vocație!” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune social și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală!”, operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

Persoană de contact:

Manager de proiect

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

 

 

English version

PRESS RELEASE

The adventures of a child like me ”through the eyes of 405 children from the project“ Through education towards vocation! ”

 

 

 

Between March 21-25, 2022, the children and young people from the Project "Through education towards vocation!", Focused their attention on reading and creation. This week's event, entitled "The Adventures of a Child Like Me," aimed to bring children closer to the book world.

During these days, there were several activities, reading workshops and creative sessions through which the souls of the little ones were invited to open up to the wonderful world of stories. It was the ideal occasion to promote literature, but also to stimulate the reading appetite of older and younger readers. The children were encouraged to create a story together, to which each participant would contribute. In these activities, they were encouraged to imagine heroes and extraordinary deeds engaged in the struggle of good against evil. In addition, the participants were challenged to identify and introduce into the narrative three things for which they are grateful, but also those behaviors that they intend to apply to show their gratitude to God, parents and friends.

Children love to read stories and we are used to reading without knowing the title of the book when we discover a new story. We discover it at the end, but until then, each of us asks himself: "What would be the title of the book?". It is a game of imagination through which we challenge students to become detectives in the mission to find out the title of the story. This keeps them attentive and makes it easier to understand the text read and listened to, respectively. The activities, from this week, were to the liking of the children. ”- said Elena Henegar, teacher at the“ Mihai Eminescu ”Gymnasium School from Țelna.

  The project "Education by vocation" is implemented by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iullia" in partnership with HEKS/EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school". Program operator being the Romanian Social Development Fund.

Contact person:

Project manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

 

 

 

 

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram