reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

Comunicat Conferinta 07.09.2021

Fundatia- FAER

Comunicat Conferinta 07.09.2021

 

COMUNICAT DE PRESĂ

LANSAREA MANUALULUI DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ în cadrul proiectului

„PRIN EDUCAȚIE SPRE VOCAȚIE!”

 

Ieri, 07 septembrie 2021, a avut loc online conferința de lansare a Manualului de educație incluzivă, elaborat în cadrul proiectului “Prin educație spre vocație!”. Manualul va fi utilizat de către personalul didactic, consilierii și mediatorii școlari în activitatea cu elevii din învățământul primar și gimnazial.

Scopul manualului este de a prezenta noi metode de educație incluzivă pentru a iniția un proces de regăsire a propriilor valori și vise personale ale copiilor și tinerilor, pentru a identifica abilitățile necesare pentru îndeplinirea acestor vise și modalitățile practice prin care pot fi integrate ulterior în oferta vocațională și profesională existentă pe piața muncii din România.

Manualul îmbină aspectele teoretice cu sugestii și exemple de activități practice care pot fi puse în aplicare la clasă, în cadrul programelor Școală după școală, în centre de zi sau case de tip familial. Cadrelor didactice li se permite astfel să lucreze nu numai cu dimensiunea rațional-intelectuală a elevilor ci și cu cea emoțională, motivațională, atitudinală și socială. Volumul oferă informații teoretice și explicații științifice care să fie un sprijin pentru adulți în procesul de educare și formare a copiilor. În manual sunt prezentate și metode și activități practice prin care se poate consolida parteneriatul cu părinții, atât de necesar pentru formarea unui viitor adult sănătos, responsabil și echilibrat.

Manualele vor fi distribuite cu titlu gratuit partenerilor și colaboratorilor, în special unităților de învățământ implicate în desfășurarea acestui proiect.

Adresat elevilor în risc de abandon școlar, proiectul „Prin educaţie spre vocaţie!” își propune să contribuie la creșterea gradului de incluziune socială și a performanțelor școlare ale elevilor din 13 școli de pe raza judeţelor Alba, Mureş şi Bihor, prin implementarea unui model de servicii educaţionale alternative, complementare sistemului formal de învățământ. Proiectul „Prin educație spre vocație!” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în parteneriat cu  Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, fiind finanțat prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Unicitatea proiectului constă în faptul că îşi propune să se prezinte un model optim de prevenire şi corectare a abandonului şcolar prin îmbinarea metodelor educative norvegiene în sistemul de învățământ românesc, model care va fi aplicat în cadrul școlilor selectate din judeţele Alba, Mureş şi Bihor.

 

Persoană de contact:

Manager de proiect

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

 

English version

PRESS RELEASE

 

LAUNCH OF THE INCLUSIVE EDUCATION MANUAL within the

“THROUGH EDUCATION TO VOCATION!" project

 

 The conference for launching the Inclusive Education Manual, developed within the project "Through education to vocation!", was organized yesterday, September 07, 2021. The handbook will be used by teaching staff, counsellors and school mediators in their work with primary and secondary school students.

The manual aims to present new methods of inclusive education in order to initiate a process of rediscovering the personal values and dreams of children and young people, to identify the skills needed to fulfil these dreams and the practical ways in which they can be subsequently integrated into the existing vocational and professional offer on the Romanian labour market.

The manual combines theoretical aspects with suggestions and examples of practical activities that can be implemented in the classroom, in School After School programmes, in day centers or family homes. Teachers are thus enabled to work not only with the rational-intellectual dimension of pupils but also with the emotional, motivational, attitudinal and social dimensions. The volume provides theoretical information and scientific explanations to support adults in the process of educating and training children. The handbook also presents practical methods and activities to strengthen the partnership with parents that is so necessary for the formation of a healthy, responsible and balanced future adult.

The manuals will be distributed for free to partners and collaborators, in particular to the primary and secondary schools involved in this project.

Targeting pupils at risk of dropping out of school, the "Through education to vocation!" project aims to contribute to increasing the social inclusion and academic performance of students from 13 schools from Alba, Mures and Bihor counties, by implementing a model of alternative educational services, complementary to the formal education system. The "Through education to vocation!" project is implemented by the "Filantropia Ortodoxă Alba Iulia" Association in partnership with HEKS/EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants under the Local Development Program. The uniqueness of the project lies in the fact that it aims to present an optimal model for preventing and correcting school dropout by combining Norwegian educational methods in the Romanian education system, a model that will be applied in the selected schools from Alba, Mures and Bihor counties.  

 

Contact person:

Project Manager

Daniela Truța

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

 

 

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram