reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

Comunicat cursuri metode norvegiene PN2025 05.11.2021

Fundatia- FAER

Comunicat cursuri metode norvegiene PN2025 05.11.2021

Comunicat de presă

Elevii continuă proiectul „Prin Educație spre vocație!”

Serviciile educative și sociale ale Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” susțin copiii în condițiile pandemiei

 

În perioada vacanței prelungite, 456 de elevi din județul Alba au continuat să fie ajutați prin Proiectul „Prin Educație spre Vocație!”. Educatorii au păstrat permanent legătura cu copiii, organizându-se activități remediale și recreative online comune și particulare. Toți copiii care nu au avut acces la internet au primit vizite regulate ale educatorilor, care le-au transmis sau preluat fișele de lucru adaptate fiecărui elev. Acestor copii li se adaugă alte sute de elevi care au frecventat zilnic centrele de zi din județ sau care au fost ocrotiți în Casele de tip familial.

„Cu toate restricțiile necesare acestei perioade, copiii au nevoie de continuitate în educație, au nevoie de mult mai multă grijă și dragoste din partea familiei și a educatorilor. În acest sens e necesar să găsim soluții noi, adaptate, pentru a le fi alături în îngrijorările și greutățile care li se adugă zilnic pe umerii lor firavi. În cele 51 de centre educaționale și sociale  Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, a crescut mult, în această perioadă, atenția și grija față de cei peste 1000 de copii ocrotiți” – a declarat Daniela Truța – directorul executiv al Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”

În această perioadă s-a încheiat și o nouă etapă în pregătirea profesională a educatorilor din Proiectul „Prin Educație spre Vocație!”. Sub coordonarea specialiștilor organizației Newschool din Norvegia, au fost însușite și experimentate metode de educație remedială și vocațională a copiilor aflați în dificultate, care au obținut rezultate spectaculoase în sistemul de învățământ norvegian. Scopul cursului a fost acela de a crește calitativ atât actul didactic cât și demersurile formativ-educative, de a abilita profesorii să medieze procese de îmbunătățire personală la elevi, să conducă cu eficiență procese de învățare dinspre sine însăși înspre ceilalți.

„Cursurile desfășurate au inclus interacțiuni structurate în grupul mare de profesori, sarcini de lucru în grupuri mici și sarcini individuale, au fost explorate tehnici educaționale specific modelului norvegian, aplicabile în școala din România, și modalități experiențiale de învățare pentru dezvoltarea personală și coeziunea grupului de profesori. Participanții au avut ocazia să exploreze împreună, ghidați de formatori, cum pot facilita exerciții creative care să crească motivația și să inspire creativitatea copiilor” – a declarat psiholog Nicoleta Presecan, manager de formare.

Proiectul „Educație spre vocație!” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală”. Operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni și are o valoare totală de 524.499 lei din care 708.073 este contribuție privată.

În județul Alba, în cadrul Proiectului „Educație spre Vocație” sunt organizate 17 clase de tip „Școală după școală” în colaborare cu: Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Sat, Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Fabrică, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Țelna, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Șard, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, Școala Gimnazială „Demetriu Radu” Rădești, Școala Gimnazială Berghin, Școala cu clasele I-VIII Miraslău, Școala Gimnazială „Singidava” Cugir, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, Centrul de zi pentru copii „Cuvioasa Parascheva ” Alba Iulia și Centrul educational de zi pentru copii „Sf. Nicolae” Alba Iulia.

 

Persoană de contact:

Manager de proiect

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

English version

Press release

Students continue the project "Through Education to Vocation!"

The educational and social services of the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iulia" support children in pandemic conditions

 

During the extended vacation, 456 students from Alba County continued to be helped through the Project "Through Education to Vocation!". The educators kept in touch with the children, organizing common and private online remedial and recreational activities. All children who did not have access to the Internet received regular visits from the educators, who sent them or took over the worksheets adapted to each student. To these children are added hundreds of other students who attended day care centers in the county or who were protected in family-type homes.

"Despite all the restrictions necessary for this period, children need continuity in education, they need much more care and love from family and educators. In this sense, it is necessary to find new, adapted solutions to be by their side in the worries and difficulties that are added daily on their frail shoulders. In the 51 educational and social centers of the Orthodox Archdiocese of Alba Iulia, during this period, the attention and care for the over 1000 protected children increased a lot "- said Daniela Truța - executive director of the Association" Orthodox Philanthropy Alba Iulia ".

During this period, a new stage in the professional training of the educators from the Project "Through Education to Vocation!" was completed. Under the coordination of the specialists of the Newschool organization from Norway, methods of remedial and vocational education of children in difficulty were mastered and experimented, which achieved spectacular results in the Norwegian education system. The aim of the course was to qualitatively increase both the didactic act and the formative-educational approaches, to enable teachers to mediate processes of personal improvement in students, to efficiently lead learning processes from themselves to others.

"The courses included structured interactions in the large group of teachers, small group work tasks and individual tasks, were explored educational techniques specific to the Norwegian model, applicable in the Romanian school, and experiential ways of learning for personal development and group cohesion Professors. The participants had the opportunity to explore together, guided by trainers, how they can facilitate creative exercises that increase motivation and inspire children's creativity "- said psychologist Nicoleta Presecan, training manager.

The project "Education towards vocation!" is implemented by the “Alba Iullia Orthodox Philanthropy” Association in partnership with HEKS / EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a grant through Norwegian Grants within the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school". Program operator being the Romanian Social Development Fund. The implementation period of the project is 24 months and has a total value of 524,499 lei, of which 708,073 is a private contribution.

In Alba County, within the Project "Through Education to Vocation" are organized 17 classes of type "School after school" in collaboration with: Gymnasium School "Ioan de Hunedoara" Sântimbru Sat, Gymnasium School "Ioan de Hunedoara" Sântimbru Factory, Gymnasium School „Mihai Eminescu” Ighiu, „Mihai Eminescu” Gymnasium School Țelna, „Mihai Eminescu” Șard Gymnasium School, „Florin Fleșeriu” High School with Sports Program Sebeș, „Demetriu Radu” Gymnasium School Rădești, Berghin Gymnasium School, I-VIII Miraslău, „Singidava” Cugir Gymnasium School, „Axente Sever” Aiud Gymnasium School, „Cuvioasa Parascheva” Children's Day Center Alba Iulia and „Sf. Nicolae ”Alba Iulia.

  

Contact person:

Project manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram