reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

COMUNICAT DE PRESĂ „PRIN EDUCAȚIE SPRE VOCAȚIE!”

Fundatia- FAER

COMUNICAT DE PRESĂ „PRIN EDUCAȚIE SPRE VOCAȚIE!”

            Asociatia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a lansat joi 14 ianuarie 2021 proiectul „Prin educație spre vocație!” care își propune Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școala după școală”.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 4.720.491 lei oferit de Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Proiectul este implementat de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia.

Unicitatea proiectului constă în faptul că îşi propune să se prezinte un model optim de prevenire şi corectare a abandonului şcolar prin îmbinarea metodelor educative norvegiene în sistemul de învățământ, model care va fi aplicat în cadrul a 13 școli din judeţele Alba, Mureş şi Bihor.

Unitățile de învățământ din cele trei județe implicate în acest demers, din județul Alba, parteneri asociați ai proiectului sunt: Școala Gimnazială „Singidava” Cugir, Școala Gimnazială Berghin, Școala Gimnazială Rădești, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu cu structurile Șard și Țelna, Școala Gimnazială Miraslău, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara Sîntimbru Sat și Sântimbru Fabrică. Din județul Bihor, partener asociat este Școala Gimnazială nr.1 Diosig iar din județul Mureș parteneri asociați sunt Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin și Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin.

Proiectul are ca grup țintă 645 de elevi aflați în situații de risc de abandon școlar, dintre care 479 din mediul rural, structurați astfel: 295 elevi din învățământul primar, 320 elevi învățământul gimnazial, 20 elevi din învățământul profesional și 10 elevi cu cerințe educaționale speciale. Un alt grup țintă format din 170 de părinți, care vor participa la informare și consiliere parentală. De asemenea, 49  de cadre didactice vor participa la un curs de formare profesională privind educația vocațională și transfer de bune practici în Norvegia la partenerul NEWSchool AS din Norvegia

Activitățile cuprinse în proiect sunt foarte variate, fiind adresate nu doar elevilor, ci și părinților acestora și cadrelor didactice.

 

„Acest proiect a fost depus în cadrul Programului Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor,  finanțat prin granturile SEE și Norvegiene pentru  perioada 2014-2021, în cadrul apelului deschis nr. 2 – Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc. (…) Contractul  a fost semnat pe data de 11.11.2020 și beneficiază de un grant în valoare de 968.286 euro (4.720.491 lei) oferit de Norvegia, prin granturile norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, 2014-2021, în apelul Educație Incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc; operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni și are o valoare totală de 524.499 lei din care 708.073 este contribuție privată.” a declarat Managerul de proiect Daniela Truța.

 

Persoana de contact:

Manager proiect: Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

pagini website: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

English version

PRESS RELEASE

THROUGH EDUCATION TO VOCATION!”

  

The Orthodox Philanthropy Association in Alba Iulia launched on Thursday, January 14, 2021 the project "Through education towards vocation!" which aims to increase the degree of social inclusion and keep 645 students in risk situations in the Central and North-West regions in the education system by creating activities such as "School after school".

             The project benefits from a grant of 4,720,491 lei offered by the Norwegian Grants within the Local Development Program.

The project is implemented by the Orthodox Philanthropy Association in Alba Iulia in partnership with HEKS / EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway.

The uniqueness of the project lies in the fact that it aims to present an optimal model for preventing and correcting school dropout by combining Norwegian educational methods in the education system, a model that will be applied in 13 schools in Alba, Mureş and Bihor counties.

The educational units from the three counties involved in this approach, from Alba county, associated partners of the project are: “Singidava” Gymnasium School Cugir, Berghin Gymnasium School, Rădești Gymnasium School, “Axente Sever” Gymnasium School Aiud, Gymnasium School “Mihai Em ”Ighiu with the structures Șard and Țelna, Miraslău Secondary School,“ Florin Fleșeriu ”High School with Sports Program Sebeș,“ Ioan de Hunedoara Secondary School Sîntimbru Sat and Sântimbru Fabrică. From Bihor county, the associated partner is the Gymnasium School no. 1 Diosig and from Mureș county the associated partners are the Technological High School “Petru Maior” Reghin and the Gymnasium School “Alexandru Ceușianu” Reghin.

The project targets 645 students at risk of dropping out of school, of which 479 in rural areas, structured as follows: 295 students in primary education, 320 students in middle school, 20 students in vocational education and 10 students with special educational needs. Another target group it 170 parents, who will participate in parental information and counseling. Also, 18 teachers will participate in a training course on vocational education and transfer of good practices in Norway to the partner NEWSchool AS from Norway. The activities included in the project are very varied, being addressed not only to students, but also to their parents and teachers.

"This project was submitted under the Local Development, Poverty Reduction and Increased Roma Inclusion Program, funded by EEA and Norwegian grants for the period 2014-2021, under open call no. 2 - Inclusive education for children and young people at risk. (…)The contract was signed on 11.11.2020 and benefits from a grant of 968,286 euros (4,720,491 lei) offered by Norway, through Norwegian grants, within the Local Development Program, poverty reduction and increasing Roma inclusion, 2014-2021 , in the call for Inclusive Education for children and young people at risk; program operator being the Romanian Social Development Fund. The implementation period of the project is 24 months and has a total value of 524,499 lei, of which 708,073 is private contribution. ” said Project Manager Daniela Truța.

 

 

Contact person:

Project manager: Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

pagini website: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram