reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

Comunicat Incepere activitati PN2025 08.02.2021

Fundatia- FAER

Comunicat Incepere activitati PN2025 08.02.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

„PRIN EDUCAȚIE SPRE VOCAȚIE!”, PENTRU 645 DE ELEVI MINUNAȚI !

Începând cu data de 08 februarie 2021, 645 de elevi se bucură atât de începerea școlii, cât și de un ajutor binevenit oferit de Asociaţia „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” împreună Fundația HEKS/EPER România, cu Fundația FAER Reghin și cu organizația NEWschool Norvegia, prin Proiectul „Educație spre vocație”.

În județul Alba, 36 de cadre didactice și 16 educatori voluntari ai Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, timp de 4 ore pe zi, sunt alături de 405 elevi care se regăsesc în diferite situații de risc, și le oferă sprijin în efectuarea temelor, în recuperarea cunoștințelor în cazul unor materii mai dificile, și mai ales le oferă copiilor căldură sufletească, într-o perioadă în care elevii au o stare de vulnerabilitate și de nesiguranță îngrijorătoare. Alături de sprijinul educațional și emoțional, copiii primesc zilnic și o masă caldă, iar activitățile sunt organizate în 17 clase de tip „Școală după școală”, timp de 4 zile pe săptămână, în colaborare cu: Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Sat, Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Fabrică,  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Țelna, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Șard, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, Școala Gimnazială „Demetriu Radu” Rădești, Școala Gimnazială Berghin, Școala cu clasele I-VIII Miraslău, Școala Gimnazială „Singidava” Cugir, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, Centrul de zi pentru copii „Cuvioasa Parascheva” Alba Iulia, Centrul educational de zi pentru copii „Sf. Nicolae” Alba Iulia.

            În județul Bihor, 58 de copii ai Școlii Gimnaziale nr. 1 din Comuna Diosig care trec prin emoțiile absolvirii clasei a VIII-a, primesc ajutorul a 2 psihologi, 2 consilieri școlari și 5 profesori pentru meditații, prin Fundația HEKS/EPER România. Avându-se în vedere examenele care le stau înainte, prin aceste proiect elevii au început un program de pregătire la Limba română, Limba maghiară și Matematică, concomitant cu un program de orientare profesională și de consolidare a sprijinului familial de care au nevoie.

Tot în cadrul acestui proiect, Fundația FAER Reghin, prin 3 consilieri școlari și un psiholog, odată cu începerea școlii, oferă la 65 de elevi ai Liceului Tehnologic „Petru Maior” Reghin și Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” Reghin programe educative adaptate în vederea absolvirii claselor a V a și a VIII a, clase care prezintă dificultăți specifice. Aceste programe au în vedere meditații la Limba româna, Limba maghiară și Matematică, orientare profesională și sprijin familial, dezvoltând totodată la elevi sentimentul de încredere și încurajându-le perseverența.

„Cu siguranță, informațiile acumulate de către elevi și deprinderile dobândite în procesul educativ de către aceștia sunt importante. Însă educația are în vedere și caracterul copiilor, valorile pe care le au, atitudinile pe care le adoptă și mai ales vocațiile pe care elevii le manifestă. În funcție de aceste calități, se dezvoltă creativitatea, intuiția și entuziasmul. Această perspectivă este cea care stă la temelia proiectului „Prin Educație spre Vocație” și la temelia tuturor activităților pe care le vom desfășura în cadrul acestuia. Proiectul are, în același timp, și o componentă socială și familială, copiii beneficiari fiind din situații de risc, precum și o importantă componentă de formare profesională a cadrelor didactice implicate” – a declarat Daniela Truța, Manager de proiect.

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat prin granturile SEE și Norvegiene pentru  perioada 2014-2021, în cadrul apelului deschis nr. 2 – Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc. și beneficiază de un grant în valoare de 968.286 euro (4.720.491 lei) oferit de Norvegia, prin granturile norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, 2014-2021, în apelul Educație Incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc; operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni și are o valoare totală de 524.499 lei din care 708.073 este contribuție privată.

Persoana de contact:

Manager proiect

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

pagini website: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

English version

PRESS RELEASE

 

„THROUGH EDUCATION TO VOCATION!” for 645 wonderful students!

 

As of February 8, 2021, 645 students are enjoying both the start of school and a welcome help from The Orthodox Philanthropy Association in Alba Iulia together with HEKS / EPER Romania Foundation, with FAER Reghin Foundation and with NEWschool Norway, through the Project „Through education to vocation”.

In Alba County, 36 teachers and 16 volunteer educators of the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iulia", for 4 hours a day, are with 405 students who find themselves in various situations of risk, and provide support in doing homework, in recovering knowledge in the case of more difficult subjects, and especially gives children warmth, at a time when students have a worrying state of vulnerability and insecurity. Along with the educational and emotional support, the children receive a daily hot meal, and the activities are organized in 17 classes "School after school", for 4 days a week, in collaboration with: "Ioan de Hunedoara" Gymnasium School Sântimbru Sat , „Ioan de Hunedoara” Gymnasium School Sântimbru Fabrică, „Mihai Eminescu” Gymnasium School Ighiu, „Mihai Eminescu” Gymnasium School Țelna, „Mihai Eminescu” Gymnasium School Șard, „Florin Fleșeriu” Sports Program High School „Dembeș Radimială School, Gymnasium School ”Rădești, Berghin Secondary School, School with grades I-VIII Miraslău,“ Singidava ”Cugir Secondary School,“ Axente Sever ”High School Aiud,“ Cuvioasa Parascheva ”Day Care Center for Children Alba Iulia, Day Care Center for Children“ Sf . Nicolae ”Alba Iulia.   

In Bihor county, 58 children of the Gymnasium School no. 1 from Diosig Commune who go through the emotions of graduating the 8th grade, receive the help of 2 psychologists, 2 school counselors and 5 teachers for meditations, through the HEKS / EPER Romania Foundation. Considering the exams that precede them, through these projects the students started a training program in Romanian, Hungarian and Mathematics, simultaneously with a program of professional orientation and consolidation of the family support they need.

Also within this project, the FAER Reghin Foundation, through 3 school counselors and a psychologist, once the school starts, offers for 65 students of the Technological High School "Petru Maior" Reghin and the Gymnasium School "Alexandru Ceușianu" Reghin educational programs adapted for graduation grades V and VIII, classes with specific difficulties. These programs consider meditations in Romanian, Hungarian and Mathematics, career guidance and family support, while developing students' sense of confidence and encouraging their perseverance.

„Certainly, the information accumulated by students and the skills acquired in the educational process by them are important. But education also takes into account the character of children, the values ​​they have, the attitudes they adopt and especially the vocations that students manifest. Depending on these qualities, creativity, intuition and enthusiasm develop. This perspective is the one that is at the foundation of the project „Through Education towards Vocation" and at the foundation of all the activities we will carry out within it. The project has, at the same time, a social and family component, the beneficiary children being at risk, as well as an important component of professional training of the teachers involved "- said Daniela Truța, Project Manager.

The project was submitted under the Local Development, Poverty Reduction and Increased Roma Inclusion Program, funded by EEA and Norwegian grants for the period 2014-2021, under open call no. 2 - Inclusive education for children and young people at risk. and benefits from a grant of 968,286 euros (4,720,491 lei) offered by Norway, through Norwegian grants, within the Local Development Program, poverty reduction and increasing Roma inclusion, 2014-2021, in the call for Inclusive Education for children and young people in risk situations; program operator being the Romanian Social Development Fund. The implementation period of the project is 24 months and has a total value of 524,499 lei, of which 708,073 is a private contribution.

Contact person:

Project Manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram