reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

O nouă viziune asupra actului educațional – Manualul de educație incluzivă „Prin educație spre vocație”

Fundatia- FAER

O nouă viziune asupra actului educațional – Manualul de educație incluzivă „Prin educație spre vocație”

Recent, a fost editat un nou manual care se adresează educatorilor, profesorilor și pedagogilor care lucrează în domeniul social-filantropic și educațional. Volumul îmbină aspecte teoretice cu sugestii și exemple de activități practice care pot fi puse în aplicare la clasă, în cadrul programelor „școală după școală”, în centre de zi sau case de tip familial, constituindu-se ca un ghid care permite cadrelor didactice să lucreze nu numai cu dimensiunea rațional-intelectuală a a elevilor, ci și cu cea emoțională, motivațională, atitudinală și socială a acestora. Manualul a fost editat în cadrul Editurii Reîntregirea, cu binecuvântarea Înaltpresfințitului Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

„Cartea, în ansamblul său, este rodul experienței și a conexiunilor autentice în lucrul cu copii, a multiplelor interacțiuni pe care le-am avut de-a lungul timpului cu oameni dedicați și responsabili, implicați sub diferite forme  în domeniul socio-educațional. Este rodul momentelor de grație în care am simțit, alături de colegii noștrii, că suntem conectați la o perspectivă comună, pe care încercăm să o transmitem mai departe. Viața noastră este plină de sens în mod proporțional cu adâncimile responsabilității pe care ne-o asumăm. Suntem implicați în  mod autentic în ameliorarea lucrurilor, minimizând suferința nenecesară, încurajându-I pe cei de lângă noi,  cu vorba și prin exemplul personal, limitând reaua-voință din inimile noastre și din inimile celorlați” – au declarat autoarele Manualului, psiholog Nicoleta Presecan și  profesor Laura Larisa Popa.

În luna iunie 2021 s-au desfășurat cursuri de instruire cu privire la folosirea Manualului de educație incluzivă, la care au participat 32 de profesori și 16 voluntari implicați în proiectul „Prin educație spre vocație!”. Profesorii au fost familiarizați cu tehnici și metode care vizează dezvoltarea inteligenței emoționale, exersarea unor comportamente și atitudini dezirabile sau cunoașterea și consolidarea talentelor, aptitudinilor și virtuților. De asemenea, instruirea a vizat dezvoltarea abilităților profesorilor de a răspunde optim atunci când se confruntă cu problemele de comportament ale copiilor (agresivitate, bullying, atitudini opozante față de adulți) sau cu blocajele în comunicare și răspuns și comportamentele evitative asociate cu anxietatea școlară.

„Au fost abordate, totodată, în cadrul manualului și în cadrul cursurilor, modalitățile eficiente de comunicare cu părinții, au fost diseminate tehnici de gestionare a emoțiilor și strategii de cultivare a inteligenței emoționale si relationale în cadrul școlii și a fost evidențiată importanța sincronizării în viața de zi cu zi a comportamentelor pe care le avem cu valorile noastre cardinale, fie că este vorba de profesionalism, familie, moralitate, onoare, libertate, demnitate sau credință; doar astfel putem genera energia, calmul și implicarea de care copiii au nevoie.” – a declarat Daniela Truța, Manager de proiect.

 

Proiectul „Educație spre vocație!” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune social și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi însituații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală!”, operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

Persoană de contact:
Manager de proiect
Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

English version

 

A new vision of the educational act –

Inclusive education manual "Through education towards vocation"

 

Recently, a new textbook has been published for educators, teachers and pedagogues working in the social-philanthropic and educational field. The volume combines theoretical aspects with suggestions and examples of practical activities that can be implemented in the classroom, in the "school after school" programs, in day centers or family-type homes, constituting a guide that allows teachers to work not only with the rational-intellectual dimension of the students, but also with their emotional, motivational, attitudinal and social dimension. The manual was published by Reîntregirea Publishing House, with the blessing of His Eminence Irineu, Archbishop of Alba Iulia.

“The book, as a whole, is the result of authentic experience and connections in working with children, of the multiple interactions we have had over time with dedicated and responsible people, involved in various forms in the socio-educational field. It is the fruit of the moments of grace in which we felt, together with our colleagues, that we are connected to a common perspective, which we try to pass on. Our lives are meaningful in proportion to the depths of responsibility we take on. We are genuinely involved in improving things, minimizing unnecessary suffering, encouraging those around us, through words and personal example, limiting ill-will in our hearts and in the hearts of others "- said the authors of the Handbook, psychologist Nicoleta Presecan and Professor Laura Larisa Popa.

In June 2021, training courses were held on the use of the Inclusive Education Handbook, attended by 32 teachers and 16 volunteers involved in the project "Through education to vocation!". Teachers were familiar with techniques and methods aimed at developing emotional intelligence, practicing desirable behaviors and attitudes, or knowing and consolidating talents, skills, and virtues. The training also aimed to develop teachers' ability to respond optimally when faced with children's behavioral problems (aggression, bullying, opposing attitudes towards adults) or with blockages in communication and response and avoidance behaviors associated with school anxiety..

"At the same time, in the textbook and in the courses, the efficient ways of communicating with parents were addressed, techniques for managing emotions and strategies for cultivating emotional and relational intelligence were disseminated in school and the importance of synchronization in life was highlighted, of the daily behaviors we have with our cardinal values, whether it is professionalism, family, morality, honor, freedom, dignity or faith; only in this way can we generate the energy, calm and involvement that children need. ” - said Daniela Truța, Project Manager.

The project "Education towards vocation!" is implemented by the “Alba Iullia Orthodox Philanthropy” Association in partnership with HEKS / EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants within the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system of 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school!", The program operator being the Romanian Development Fund Social.

 

 

 

Contact person:

Project Manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

 

 

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram