reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

Comunicat PN2025 Conferinta parteneriate

Fundatia- FAER

Comunicat PN2025 Conferinta parteneriate

Dezvoltarea de parteneriate sustenabile între şcoli, autorităţi publice şi Biserică în vederea îmbunătăţirii sistemului de educație”, în cadrul proiectului „Prin Educație spre Vocație!”

Luni 07.06.2021 a avut loc un eveniment semnificativ organizat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, la care au participat cadre didactice, oficialități județene și locale, clerici, precum și specialiști (psihologi, educatori și asistenți sociali) din cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Întâlnirea s-a bucurat de cuvântul de binecuvântare al Înaltpresfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei și de intervențiile de interes deosebit cu privire la tema întâlnirii, susținute de doamna Elena Ignat, inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Alba, domnul Valentin Frăcea directorul general al DGASPC Alba, doamna Oana Badea, primarul Municipiului Aiud, domnul Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, domnul Ioan Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru și domnul Vasile Bica, primarul comunei Berghin.

 Conferința desfășurată la Centrul „Peregrinus” din Alba Iulia, a avut ca obiectiv, potrivit declarației doamnei Daniela Truța, managerul proiectului „Prin Educație spre Vocație!”,  „dezvoltarea de parteneriate sustenabile ale școlilor cu autoritățile locale, în vederea creșterii încrederii în procesul de învățământ, a încrederii că toți elevii pot și merită să își atingă potențialul în școală și carieră, urmărindu-se, în același timp, consolidare competențele necesare dezvoltării instituționale cu accent pe formarea și crearea de noi parteneriate și pe colaborarea cu factorii de decizie. Totodată ne dorim, în asentimentul tuturor celor care au fost prezenți, o îmbunătățire a comunicării în cadrul unei comunități profesionale lărgite a cadrelor didactice și a posibilității de a realiza schimb de bune practici”.  

Adresat elevilor în risc de abandon școlar, proiectul „Prin educaţie spre vocaţie!” își propune să contribuie la creșterea gradului de incluziune socială și a performanțelor școlare ale elevilor din 13 școli de pe raza judeţelor Alba, Mureş şi Bihor, prin implementarea unui model de servicii educaţionale alternative, complementare sistemului formal de învățământ. Proiectul „Educație spre vocație!” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală!”, operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 În județul Alba proiectul se desfășoară în parteneriat cu Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Sat, Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Fabrică,  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Țelna, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Șard, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, Școala Gimnazială „Demetriu Radu” Rădești, Școala Gimnazială Berghin, Școala cu clasele I-VIII Miraslău, Școala Gimnazială „Singidava” Cugir, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, Centrul de zi pentru copii „Cuvioasa Parascheva” Alba Iulia, Centrul educational de zi pentru copii „Sf. Nicolae” Alba Iulia.

 

 

 

Persoană de contact:

Manager de proiect

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

English version

Development of sustainable partnerships between schools, public authorities and the Church in order to improve the education system", within the project "Through Education for Vocation!

 

On Monday 07.06.2021 a significant event took place organized by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iulia", which was attended by teachers, county and local officials, clergy and specialists (psychologists, educators and social workers) from the Orthodox Philanthropy Association Alba Iulia. The meeting enjoyed the word of blessing of His Eminence Father Irineu, Archbishop of Alba Iulia and the interventions of special interest on the topic of the meeting, given by Mrs. Elena Ignat, Deputy Inspector General of the Alba County School Inspectorate, Mr. Valentin Frăcea DGASPC Alba General Director , Mrs. Oana Badea, the mayor of Aiud, Mr. Gabriel Pleșa, the mayor of Alba Iulia, Mr. Ioan Iancu Popa, the mayor of Sântimbru commune and Mr. Vasile Bica, the mayor of Berghin commune.

 The conference held at the "Peregrinus" Center in Alba Iulia, had as objective, according to the statement of Mrs. Daniela Truța, project manager "Through Education for Vocation!", education, the confidence that all students can and deserve to reach their potential in school and career, while seeking to strengthen the skills needed for institutional development with an emphasis on forming and creating new partnerships and collaborating with decision makers. At the same time, we want, in the assent of all those who were present, an improvement of the communication within an enlarged professional community of teachers and of the possibility to exchange good practices ”.

Addressed to students at risk of dropping out of school, the project "Through education towards vocation!" aims to contribute to increasing the degree of social inclusion and school performance of students from 13 schools in the counties of Alba, Mureş and Bihor counties, by implementing a model of alternative educational services, complementary to the formal education system. The project "Education towards vocation!" is implemented by the “Alba Iullia Orthodox Philanthropy” Association in partnership with HEKS / EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants within the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system of 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school!", The program operator being the Romanian Development Fund Social.

 In Alba county the project is carried out in partnership with the “Ioan de Hunedoara” Gymnasium School Sântimbru Sat, the “Ioan de Hunedoara” Gymnasium School Sântimbru Fabrică, the “Mihai Eminescu” Ighiu Gymnasium School, the “Mihai Eminescu” Gymnasium School Țelna, Mihai Gimn School ”Șard,„ Florin Fleșeriu ”High School with Sports Program Sebeș,„ Demetriu Radu ”Gymnasium School Rădești, Berghin Gymnasium School, Miraslău School with grades I-VIII,„ Singidava ”Gymnasium School Cugir, Gymnasium School„ Axente Sever ” Center day for children „Pious Parascheva” Alba Iulia, Educational day center for children „St. Nicolae ”Alba Iulia.

 

 

 

Contact person:

Project Manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

 

 

 

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram