reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

Comunicat cursuri profesori PN2025 18.02.2021

Fundatia- FAER

Comunicat cursuri profesori PN2025 18.02.2021

Comunicat de presă

„Prin educație spre vocație!”

Vocația de profesor stă la temelia educației. A fi învățător este o vocație și un har. Apostolul Pavel spunea corintenilor căDumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învățători”, enumerând această harismă înaintea celor care au darul minunilor, al tămăduirilor, a cârmuirilor sau a vorbirii în limbi. Măreția și noblețea acestui har este însă și pe măsura greutății îndeplinirii lui, același Apostol spunând în Epistola către Iacob:„Nu vă faceți mulți învățători, frații mei, știind că (noi, învățătorii) mai mare osândă vom lua, pentru ca toți greșim în multe chipuri; dacă nu greșește cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârșit”(Iacob 3).

Pentru a veni în sprijinul educatorilor, în cadrul Proiectului „Prin educație spre vocație!” a demarat un amplu program de formare pentru cadrele didactice și pentru ceilalți  specialiști implicați în ajutorarea celor 645 de elevi beneficiari ai proiectului. O primă etapă a constituit-o instruirea pentru utilizarea Platformei Cognitrom pentru un număr de 8 psihologi și consilieri cadrul partenerilor Fundația HEKS/EPER România și Fundația FAER Reghin, la sfârșitul căreia, cele 8 persoane au obținut certificate de licență pentru utilizarea CCP.

Această platformă va fi utilizată pentru identificarea vocațiilor cu care sunt înzestrați elevii, adică trăsăturile relevante pentru orientarea în carieră. CCP include 4 chestionare de autocunoaștere, care evaluează abilitățile cognitive, abilitățile non-cognitive, interesele vocaționale și valorile legate de muncă. După parcurgerea chestionarelor de autocunoaștere, CCP suprapune automat rezultatele elevului peste cerințele ocupațiilor din România și redă lista celor care pot valorifica potențialul elevului

O altă etapă o constituie începerea cursurilor de formare a celor 48 de cadre didactice, mediatori școlari și cadre didactice voluntare din cadrul Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” implicate în proiect. Prima sesiune de cursuri a demarat în data de 18 februarie, având ca temă „Formare de competențe și abilități în domeniul educației incluzive și remediale”.

În urma instruirii, vor fi identificate soluțiile practice de aplicare a principiilor educației incluzive în programul „Școală după școală”, care să se definescă prin: flexibilitate şi diversitate, intervenții si activități adaptate la nevoile copilului, prin diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor suportive, printr-o metodologie didactică diversificată, interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor de învăţare diferite ale elevilor. O mare importanță se va acorda particularităților învățământului centrat pe elev, și anume comutarea accentului de pe direcția informativă a procesului educativ, pe cea formativă și a armonizării laturii cognitive a copilului cu cea afectivă, atitudinală și comportamentală.

„În cadrul cursului profesorii vor fi încurajați să vorbescă despre felul în care vâd aplicabile principiile teoretice în cadrul propriilor grupe de copii dar și care sunt provocările sau obstacolele pe care le întrevâd. Consider că formarea este necesară și utilă pentru că se va contura o viziune comună asupra felului în care vor fi abordate si puse în practică principiile educatiei inclusive și remediale. În același timp, va fi lansată o provocare si o invitație pentru profesori să aducă propriul aport și să aplice în mod specific și creativ aspectele teoretice discutate, având în minte binele superior al copilului. Succesul va fi și pe măsura internalizării unor repere comportamentale precum acceptarea necondiționată (indiferent de performanțele școlare ori de altă natură), gândirea pozitivă (convingerea că fiecare copil este valoros) alături de empatie, respect, căldură, autenticitate și congrueță” – a declarat psiholog Nicoleta Presecan, manager de formare în cadrul proiectului.

Proiectul „Educație spre vocație” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu  Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală”. Operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni și are o valoare totală de 524.499 lei din care 708.073 este contribuție privată.

 

Persoană de contact:

Manager de proiect

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

 

English version

PRESS RELEASE

THROUGH EDUCATION TO VOCATION!”

The vocation of teacher is at the foundation of education. Being a teacher is a vocation and a grace. The apostle Paul told the Corinthians that “God first ordained apostles in the Church; second, prophets; the third, teachers, ”listing this charism before those who have the gift of miracles, healings, rulerships, or speaking in tongues. But the greatness and nobility of this grace is also commensurate with the difficulty of its fulfillment, the same Apostle saying in the Epistle to James: many faces; if anyone does not err in word, he is a perfect man ”(James 3).

To support educators, within the Project "Through education to vocation!" started an extensive training program for teachers and other specialists involved in helping the 645 children benefiting from the project. A first stage was the training for the use of the Cognitrom Platform for a number of 8 psychologists and counselors within the partners HEKS / EPER Romania Foundation and FAER Reghin Foundation, at the end of which the 8 people obtained license certificates for the use of CCP.

This platform will be used to identify the vocations that childers are endowed with, ie the relevant features for career guidance. CCP includes 4 self-knowledge questionnaires, which assess cognitive skills, non-cognitive skills, vocational interests and work-related values. After completing the self-knowledge questionnaires, CCP automatically overlaps the student's results with the requirements of the occupations in Romania and lists the ones that can capitalize on the childerspotential.

Another stage is the beginning of the training courses for the 48 teachers, school mediators and volunteer teachers within the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iulia" involved in the project. The first course session started on February 18, with the theme "Training of skills and abilities in the field of inclusive and remedial education".

Following the training, practical solutions for applying the principles of inclusive education in the "School after school" program will be identified, to be defined by: flexibility and diversity, interventions and activities adapted to the child's needs, by the diversity of learning situations and support materials. , through a diversified, interactive didactic methodology, adequate to the different styles and types of learning of the students.

Great importance will be given to the particularities of student-centered education, namely the switching of the emphasis on the informative direction of the educational process, on the formative one and on the harmonization of the child's cognitive side with the affective, attitudinal and behavioral side.

"During the course, teachers will be encouraged to talk about how they see the theoretical principles applicable in their own groups of children but also what are the challenges or obstacles they see. I believe that the training is necessary and useful because it will outline a common vision on how the principles of inclusive and remedial education will be approached and put into practice. At the same time, a challenge and an invitation will be launched for teachers to bring their own input and to apply specifically and creatively the theoretical aspects discussed, bearing in mind the superior good of the child. Success will also be the internalization of behavioral benchmarks such as unconditional acceptance (regardless of school or other performance), positive thinking (the belief that every child is valuable) along with empathy, respect, warmth, authenticity and convenience "- said psychologist Nicoleta Presecan, training manager within the project.

The project "Education by vocation" is implemented by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iullia" in partnership with HEKS/EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school". Program operator being the Romanian Social Development Fund. The implementation period of the project is 24 months and has a total value of 524,499 lei, of which 708,073 is a private contribution.

 

Contact person:

Project manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

website pages: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

 

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram