reghin@faer.ro
Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
Luni – Vineri 08.00 – 16.30

Fundația FAER

„PRIN EDUCAȚIE SPRE VOCAȚIE!” , COD PROIECT PN2025

Fundatia- FAER

„PRIN EDUCAȚIE SPRE VOCAȚIE!” , COD PROIECT PN2025

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 4.720.491 lei oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

 TITLU PROIECT: „PRIN EDUCAȚIE SPRE VOCAȚIE!” , COD PROIECT PN2025

PARTENERI:

Partener Principal: Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

Partener 1: Fundația HEKS/EPER România

Partener 2: Fundația pentru Promovarea Agriculturii și Economiei Regionale –FAER-Reghin-Mureș

Partener 3: NEW SCHOOL AS

 

Bugetul total al proiectului: 5.244.990 lei – (1.104.208,42 Euro) din care Grant 4.720.491 lei și contribuție proprie/privată 524.499 lei

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului: Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în  sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școala după școală”.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

OBIECTIV SPECIFIC 1. Reducerea fenomenului de abandon scolar si cresterea performantelor scolare pentru 645 de elevi,  într-o perioadă de 24 de luni, prin crearea a 17 grupe tip „scoala dupa scoala” in 13 localitati și organizarea unui Program de educație parentală pentru 110 părinți.

OBIECTIV SPECIFIC 2. Dezvoltarea pregatirii profesionale a 49 de cadre didactice/consilieri școlari care lucrează cu copiii aflati  in risc de abandon/părăsire timpurie a şcolii și cu copii cu CES, într-o perioadă de 4 luni, prin Organizarea unui Program de pregătire, care cuprinde 4 cursuri. 

OBIECTIV SPECIFIC 3: Dezvoltarea de parteneriate sustenabile pentru 8 Școli și 8 Autorități Publice Locale, în vederea creșterii încrederii în procesul de învățământ într-o perioadă de 3 luni, prin organizarea a 3 Conferințe de promovare a educației incluzive și a unei sesiuni plenare de formare și diseminare.

 

GRUPUL ȚINTĂ:

GRUPUL TINTA PRINCIPAL este format din elevi cu risc de părăsire timpurie a scolii, structurați astfel: 645 elevi (6 si 16 ani), cu risc de abandon școlar din: învățământul primar 295 elevi, învățământul gimnazial 320 elevi și învățământul profesional 20 elevi, din familii defavorizate social (dezorganizate/monoparentale, afectate de sărăcie, rromi, nivel educațional parental scăzut, naționalitate maghiară), din Regiunea Centru (Jud. Alba și Mureș) și Nord-Vest (Jud.Bihor). Cantitativ: cel puțin 40% fete, aproximativ 75% elevi cu vârsta intre 6-10 ani, 25% cu vârsta intre 11-16 ani, cel puțin 80% din familii dezavantajate socio-economic, cel puțin 20% din familii rrome. În ceea ce privește repartizarea: 81,39% - Regiunea Centru (Județul Alba cu localitățile: Rădești, Berghin, Miraslău, Aiud, Ighiu, Șard, Ighiel, Țelna, Sîntimbru Sat, Sîntimbru Fabrică, Sebeș, Cugir, Alba Iulia, Județul Mureș cu localitatea Reghin ), 18,61% - Regiunea Nord-Vest (Județul Bihor cu localitățile Diosig și Cadea).

 

GRUPUL ȚINTĂ SECUNDAR:

Părinți: 170 de părinți ai celor 645 de copii (110 părinți de la Promotorul de proiect, 40 părinți Partenerul 1 și 20 părinți Partenerul 2) din grupul țintă principal vor participa la: un Program de educație parentală prin care se va urmării conștientizare rolului părintelui în educația copilului - 110 părinți, ședințe de consiliere a familiei 170 părinți.

Personal din educație: 49 persoane: cadre didactice/consilieri școlari/mediatori școlari/manageri care lucrează cu copiii și tinerii din grupurile țintă principale (40 Promotorul de proiect, 7 Partener 1 și 2 Partener 2). Cele 49 de cadre didactice/consilieri școlari/mediatori școlari/manageri/vor parcurge pe toată perioada de implementare a proiectului un proces de formare care vizează creșterea competențelor profesionale și a colaborării intersectoriale educație-social, în scopul reducerii abandonului școlar și al promovării educației incluzive. 

Profesioniști/voluntari din sfera serviciilor sociale: 16 voluntari (Promotorul de proiect) din sfera serviciilor sociale, care furnizează servicii copiilor și tinerilor din grupurile țintă principale. Voluntarii vor fi implicați în activitățile de educație incluzivă și remedială derulate cu copiii.

Alte grupuri țintă secundare: 120 elevi din învățământul gimnazial și profesional (Partener 1), care nu se găsesc în situațiile de risc sus-menționate, dar care interacționează cu copiii și tinerii din grupul țintă principal (învață în aceeași unitate de învățământ, locuiesc în aceeași comunitate) vor participa, împreună cu elevii din grupul țintă, la workshop-uri cu invitați speciali care le pot da elevilor exemplul personal, concret al modului în care, în condiții relativ vitrege, și-au gestionat optim ascensiunea în carieră.

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

- Activități de educație incluzivă și remedială

- Activități formativ-educative

- Activități pentru satisfacere unor trebuințe primare ale copiilor

- Informare, consiliere și orientare vocațională

- Consilierea familiei

- Vizite ale elevilor la companii

- Elaborarea strategiei de lucru în echipa de management și formarea de noi competențe de lucru în echipa de proiect

- Dezvoltare curriculă/manual de educație incluzivă

- Activități de organizare a unei formări profesionale privind educația vocațională, cu entitatea NEWSCHOOL din Norvegia și transfer de bune practici în activitățile desfășurate cu beneficiarii acestui proiect

- Activități de dezvoltare a resurselor umane din unitățile de învățământ și din sfera serviciilor sociale

 

 

Indicatorii proiectului:

Număr de copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit servicii de suport – 635

Număr de copii sau tineri care și-au îmbunătățit participarea școlară cu minim 10% - 635

Număr de județe în care au fost furnizate servicii educaționale sau sociale copiilor sau tinerilor cu CES – 1

Număr de județe în care au fost furnizate servicii de suport copiilor sau tinerilor cu risc de părăsire timpurie a școlii – 3

Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii – 39

Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu CES – 2

Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit sprijin – 170

Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu CES care au primit sprijin – 10

Procentul entităților care cooperează, care aplică cunoștințele dobândite în cadrul parteneriatului bilateral – 100%

Număr de scrisori de intenție privind o viitoare colaborare – 3

Număr de participanți la schimburi proveniți din Statul Beneficiar– 18

English version

The project benefits from a total grant of 4,720,491 lei offered by Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norwegian Grants under the Local Development Program.

 

PROJECT TITLE: "THROUGH EDUCATION TO VOCATION!”

PROJECT CODE – PN2025

PARTNERS:

Main Partner: Alba Iulia Orthodox Philanthropy Association

Partner 1: HEKS / EPER Romania Foundation

Partner 2: Foundation for the Promotion of Agriculture and Regional Economy – FARE - Reghin-Mureș

Partner 3: NEW SCHOOL AS

Total project budget: 5,244,990 lei - (1,104,208.42 Euro) of which Grant 4,720,491 lei and private contribution: 524,499 lei

GENERAL OBJECTIVE of the project: Support in the education system and an increase in the degree of social inclusion for 645 students in risk situations from the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school".

Specific objectives of the project:

SPECIFIC OBJECTIVE 1. Reducing the dropout rate and increasing school performance for 645 students in a period of 24 months, by creating 17 "school after school" groups in 13 localities and organizing a Parent Education Program for 110 parents.

SPECIFIC OBJECTIVE 2. Develop the professional training of 49 teachers / school counselors working with children at risk of early school abandonment and with children with SEN, for a period of 4 months, by Organizing a Training Program, which includes 4 courses.

SPECIFIC OBJECTIVE 3: Develop sustainable partnerships for 8 Schools and 8 Local Public Authorities, in order to increase confidence in the education process over a period of 3 months, by organizing 3 Conferences to promote inclusive education and a plenary training session and dissemination.

TARGET GROUPS:

THE MAIN TARGET GROUP consists of students at risk of early school abandonment, structured as followed: 635 students (6 and 16 years), at risk of dropping out form which: primary education 295 students, secondary education 320 students, and vocational education 20 students; from socially disadvantaged families (disorganized / single parents, affected by poverty, Roma, low parental educational level, Hungarian nationality), from the Central Region (Alba and Mureș County) and North-West (Bihor County). Quantitative: at least 40% girls, about 75% students aged 6-10 years, 25% aged 11-16 years, at least 80% of socio-economically disadvantaged families, at least 20% of Roma families. Regarding the distribution: 81.39% - Central Region (Alba County with the localities: Rădești, Berghin, Miraslău, Aiud, Ighiu, Șard, Ighiel, Țelna, Sîntimbru Sat, Sîntimbru Fabrică, Sebeș, Cugir, Alba Iulia, Mureș County with Reghin locality), 18.61% - North-West Region (Bihor County with Diosig and Cadea localities).

SECONDARY TARGET GROUP:

Parents: 170 parents of the 645 children (110 parents from the Project Promoter, 40 parents from Partner 1 and 20 parents from Partner 2) from the main target group will participate in a Parent Education Program to raise awareness of the parent’s role in the child's education - 110 parents, family counseling sessions 170 parents.

Education staff: 49 people: teachers / school counselors / school mediators / managers working with children and young people from the main target groups (40 from Project Promoter, 7 from Partner 1 and 2 from Partner 2). The 49 teachers / school counselors / school mediators / managers / will go through a training process throughout the project’s implementation period aimed at increasing professional skills and intersectional education-social collaboration, in order to reduce school abandonment and promote inclusive education .

Social services professionals / volunteers: 16 volunteers (Project Promoter) from the social services sphere, who provide services to children and young people from the main target groups. Volunteers will be involved in inclusive and remedial education activities with children.

Other secondary target groups: 120 students in secondary and vocational education (Partner 1), who are not in the risk situations mentioned above, but who interact with children and young people in the main target group (study in the same educational unit, live in the same community) will participate, together with the students from the target group, in workshops with special guests that can give students a personal, concrete example of how, in relatively harsh conditions, they managed their career advancement optimally.

 

PROJECT ACTIVITIES:

- Inclusive and remedial education activities

- Formative-educational activities

- Activities for meeting the primary needs of children

- Information, counseling and vocational guidance

- Family counseling

- Students’ visits to companies

- Elaboration of the work strategy in the management team and formation of new work skills in the project team

- Curriculum development / inclusive education manual

- Activities of organizing a vocational training on vocational education, with the entity NEWSCHOOL from Norway and transfer of good practices in the activities carried out with the beneficiaries of this project

- Human resources development activities in schools and in the field of social services

 

Project indicators:

Number of children or young people at risk of early school abandonment receiving support services - 635

Number of children or young people who have improved their school participation by at least 10% - 635

Number of counties in which educational or social services were provided to children or young people with SEN - 1

Number of counties in which support services were provided to children or young people at risk of early school abandonment - 3

Number of teachers trained in working with children and young people at risk of early school abandonment - 39

Number of teachers trained in working with children and young people with SEN - 2

Number of parents of children or young people at risk of early school abandonment who received support - 170

Number of parents of children or young people with SEN who received support - 10

Percentage of cooperating entities applying knowledge acquired under the bilateral partnership - 100%

Number of intent letters for future collaboration - 3

Number of participants in exchanges from the Beneficiary State - 18

FUNDATIA FAER
545300 Reghin, jud. Mureş Str. Apelor, Nr.5
+40 (265) 511 446
FUNDATIA FAER
Suna acum
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram